Pomoc materialna

Kwestie związane z przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej regulują następujące akty prawne:

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi, stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Doktorant może otrzymać wymienione powyżej stypendia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, w związku z czym jest zobowiązany do złożenia do wniosku pisemnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o wyborze kierunku, na którym będzie otrzymywał wszystkie świadczenia pomocy materialnej. Doktorantowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, nie przysługują świadczenia, o których mowa wyżej.

Świadczenia pomocy materialnej, za wyjątkiem zapomogi, przyznawane są na okres roku akademickiego.

Doktorant składający wniosek o stypendium zobowiązany jest do odbioru decyzji administracyjnej o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium. W przypadku decyzji pozytywnych stypendium wypłacone zostanie w miesiącu następującym po odebraniu przez studenta decyzji administracyjnej.

Rektor lub Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów albo Dziekan lub Wydziałowa Komisja Stypendialna w przypadku ustalenia, że doktorant uzyskał świadczenie na podstawie nieprawdziwych danych wstrzymuje wykonanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej (wstrzymuje wypłatę świadczenia).

Nienależnie pobrane przez doktoranta świadczenia podlegają zwrotowi pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i są przekazywane na fundusz pomocy materialnej.

W Politechnice Częstochowskiej obowiązuje tylko jeden termin składania wniosków o przyznanie poszczególnych stypendiów: 

 • stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych – termin upływa 15 października danego roku akademickiego
 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów – termin upływa 30 września danego roku akademickiego
 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i jest przyznawane na udokumentowany wniosek doktoranta na okres roku akademickiego.

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego doktorant dołącza zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, a w szczególności:

 1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. Zaświadczenia członków rodziny doktoranta i doktoranta zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (zaświadczenie z ZUS oraz KRUS dotyczy tylko rolników przebywających na rencie, emeryturze, nie dotyczy czynnych rolników;
 3. Oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego;
 5. Oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów (np. stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych)
 6. Stosowną dokumentacje potwierdzającą okoliczności mające wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej;
 7. Oświadczenia doktoranta o prowadzeniu lub nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi, bądź jednym z nich – jeżeli doktorant ukończył 26. Rok życia i jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Doktorant zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dziekanat o zmianie wysokości dochodu w rodzinie oraz o innych okolicznościach mogących mieć wpływ na przyznanie świadczeń.

Doktorant jest samodzielny finansowo w przypadku gdy:

 1. Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  • Ukończył 26 rok życia,
  • Pozostaje w związku małżeńskim,
  • Ma na utrzymaniu dzieci, pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • Posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • Posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • Jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. A i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodów spoczywa na doktorancie. Samodzielne zamieszkanie doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia jego rodziców od obowiązku alimentowania w okresie studiów.

Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie na podstawie przedłożonego oświadczenia. Doktorant studiów stacjonarnych zamieszkujący w obiekcie innym niż dom studencki, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości pod warunkiem przedłożenia na uczelni umowy najmu lub użyczenia.

Druki potrzebne do złożenia:

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Doktorant może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium specjalne przyznaje się na udokumentowany wniosek doktoranta. 

Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego doktorant dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Druki potrzebne do złożenia:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi:

 1. na pierwszym roku studiów, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie złożonego wniosku
 2. na drugim i kolejnych latach, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej,
  • złożył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich za dany rok akademicki i opinią promotora,
  • zaliczył rok studiów i złożył wniosek zgodnie z niniejszym regulaminem.

Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów III stopnia

Stypendia przyznawane są 9% najlepszych doktorantów danego kierunku(dyscypliny), którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej. Liczebność grup rankingowych wyliczana jest na dzień 15 października danego roku akademickiego.

Stypendia przyznawane są na dany rok akademicki na pisemny wniosek doktoranta

Druki potrzebne do złożenia:

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek doktoranta i ma charakter świadczenia jednorazowego.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta z wnioskiem o przyznanie zapomogi w szczególności zalicza się:ciężką i przewlekłą chorobę doktoranta lub członka jego rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny doktoranta, nieszczęśliwy wypadek doktoranta, urodzenie lub adopcję dzieci, klęska żywiołowa (np. powódź, pożar), kradzież, oraz inne zdarzenia znacząco wpływające na pogorszenie sytuacji materialnej doktoranta.

Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, przy czym doktorant może otrzymać tylko raz zapomogę z tytułu jednego, tego samego zdarzenia. Wyjątek stanowi bardzo ciężka, przewlekła choroba. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od wystąpienia zdarzania uprawniającego do przyznania świadczenia. Zdarzenia stanowiące podstawę ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

Druki potrzebne do złożenia: