KAUT udzieliła akredytacji kierunkowi INFORMATYKA

Z wielką przyjemnością informujemy, że Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła akredytacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunkowi INFORMATYKA prowadzonemu w Politechnice Częstochowskiej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na okres 20.02.2021 r.–19.02.2026 r.

Decyzja w powyższej sprawie została podjęta na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego na posiedzeniu plenarnym Komisji, które odbyło się 19 lutego 2021 r.

Jednocześnie kierunek otrzymał europejski certyfikat
EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer).

Certyfikat EUR-ACE® Label jest przyznawany od roku 2006. Jest potwierdzeniem wysokiej jakości programów kształcenia w ramach studiów technicznych i ich realizacji. Wymagania stawiane przed certyfikowaną uczelnią są znacznie wyższe niż przewidziane w polskim systemie akredytacji weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Certyfikat jest uznanym potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na kierunkach technicznych. Stanowi ważną wskazówkę dla kandydatów stojących przed wyborem uczelnie oraz przedsiębiorstw poszukujących kandydat wśród absolwentów, jak i partnerów do realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Kierunek Informatyka jest pierwszym i obecnie jedynym, który uzyskał akredytację KAUT i posiada certyfikat EUR-ACE® Label w Politechnice Częstochowskiej, jak i w regionie. Zespół oceniający i Komisja stwierdziły spełnianie przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki postawionych przez ENAEE wymagań dotyczących m.in. strategii edukacyjnej, kadry nauczającej, programów kształcenia, analizy, projektowania i praktyki inżynierskiej, warunków kształcenia, systemu i organizacji kształcenia w odniesieniu do kierunku Informatyka. Za wyróżniający się na tle innych akredytowanych uczelni uznane zostały rozwiązania w zakresie e-learningu.

 

 

https://www.pcz.pl/pl/ogloszenie/certyfikat-jakosci-ksztalcenia-dla-pcz

 

 

Waga: 
0