Rekrutacja - Erasmus 2021-2022

Informujemy uprzejmie o oficjalnym rozpoczęciu REKRUTACJI do Programu Erasmus+ KA103 (2021/2022) i powiązanego z nim Programu PO WER HE na studia i praktyki.

 

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy studentów PCz:

  • wyjazdy na studia realizowane w roku akademickim 2021/2022
  • wyjazdy na praktyki realizowane do dnia 31.05.2022r

 

Poniżej Harmonogram załączamy szczegółowy:

 

 

04.03.2021 g. 12:00         -   rozpoczęcie naboru,

31.03.2021 g. 12:00         -   zakończenie przyjmowania aplikacji kandydatów przez koordynatorów wydziałowych (elektronicznie: SKANY na konta e-mail koordynatorów wydziałowych),

13.04.2021 g. 12:00         -   elektroniczne przekazanie list kandydatów z wyszczególnieniem danych odnośnie języków wskazanych przez kandydatów w aplikacjach oraz wszystkich posiadanych kopii/oryginałów dokumentów potwierdzających ich znajomość załączonych do tychże aplikacji, przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego,

14.04-16.04.2021                 -    testy językowe on-line dla kandydatów: angielski, niemiecki,

19.04.2021 g. 12:00         -   dostarczenie przez koordynatorów wydziałowych do Koordynatora Uczelnianego kompletnych List Rankingowych w formie elektronicznej i pisemnej, obejmujących również zweryfikowaną przez dziekanaty informację odnośnie stypendiów socjalnych i niepełnosprawności wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi przez kandydatów do ich aplikacji,

20.04.2021 g. 12:00         -   przekazanie protokołów dot. wyników uzyskanych przez kandydatów z języka obcego przez SJO do Koordynatora Uczelnianego (elektronicznie i w formie papierowej),

22.04.2021 g. 10:00         -   posiedzenie stacjonarne Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+ KA103.

 

W odniesieniu do osób wnioskujących o stypendium socjalne PO WER HE dziekanat sprawdza czy w dziekanacie znajdują się dokumenty studenta potwierdzające jego prawo do stypendium socjalnego na dzień 31 marca 2021.