Przydatne dokumenty - dla doktoranta

Wniosek do zwiększenia stypendium - Wykaz osiągnięć doktoranta za poprzedni rok akademicki - wypełniają doktoranci, którzy nie składali wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego

  • Wniosek o stypendium Rektora
  • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  •  Wzór sprawozdania rocznego
  •  Wzór opinii 
  •  Wzór wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich