Działalność statutowa - przepisy obowiązujące do nowelizacji z dnia 24 lutego 2015 r (poz. 249 z 2015 r)

Działalność statutowa

Podana strona jest dostępa tylko z wybranych adresów PCz.

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

 1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych (Link)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. poz. 1941) (PDF)
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 roku w sprawie jednolitego tekstu ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. poz. 1620) (PDF)
 4. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. poz. 90) (PDF)
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (PDF)
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 poz. 877) (PDF)
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753) (PDF)
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237) (PDF)
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753) (PDF)
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. nr 218 poz. 1438) (PDF)

Zarządzenia Rektora PCz

 1. Zarządzenie nr 176/2011 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie finansowania działalności statutowej (PDF)
  1. Załącznik nr 1: Kalkulacja dotycząca finansowania działalności statutowej (DOC)

Zgodnie z art. 35 i 41 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, za przeprowadzenie oceny parametrycznej jednostek naukowych odpowiedzialny jest Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, do którego zadań należą m.in.:

 • przeprowadzanie, nie rzadziej niż co 4 lata, kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych:
 • przedstawienie Ministrowi wniosków w sprawie przyznania poszczególnym jednostkom naukowym kategorii;
 • opracowywanie projektu szczegółowych parametrów i kryteriów oceny jednostek naukowych oraz trybu przeprowadzania ponownej oceny jednostek, które otrzymały kategorię C.

Do czasu przyznania jednostkom naukowym kategorii na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe posiadające kategorię przyznaną na podstawie Ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Komunikat nr 19 - w załączeniu) otrzymują następujące kategorie:

 1. A — jednostki naukowe posiadające kategorię 1;
 2. B — jednostki naukowe posiadające kategorię 2 lub 3;
 3. C — jednostki naukowe posiadające kategorię 4 lub 5.

Wszystkie jednostki naukowe zostaną ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C.

Kategoria naukowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237)- audytowi zewnętrznemu podlegają jednostki naukowe, które otrzymują środki na działalność statutową.