Nowe zasady finansowania nauki

W dniu 25 maja 2015 roku weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o zasadach finansowania nauki (poz. nr 249). W ślad za w/w nowelizacją ustawy pojawiło się wiele przepisów wykonawczych tj. rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. sposobu wnioskowania o środki finansowe na naukę. 

Wykaz obowiązujących aktów prawnych w w/w zakresie:

  1. Znowelizowana USTAWA o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r.  Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 29 czerwca 2015 r.  w sprawie Systemu Informacji o Nauce poz. 944
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich poz. 1443
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych poz. 1462
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych poz. 1693
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę poz. 1862
  7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców poz. 1878