Informacje dla osób rozpoczynających studia

Informacje dla osób wpisanych na listę studentów, którzy rozpoczną studia
od 1 października 2019r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

 

 1. Po co najmniej 7 dniach po wpisaniu na listę studentów kandydat powinien zalogować się do systemu USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się należy użyć nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.
  Osoby wpisane na listę studentów w pierwszej turze rekrutacji (lipcowej) mogą się logować dopiero we wrześniu 2019r.

 1. Po zalogowaniu należy sprawdzić na jaki kierunek studiów kandydat został immatrykulowany. Jeżeli w systemie widnieje inny kierunek studiów niż wybrany przez kandydata, natychmiast należy skontaktować się z Dziekanatem

  Kandydaci, którzy rekrutowali się na kilka kierunków studiów powinni złożyć deklarację, który kierunek chcą studiować.

  Oświadczenie dla kandydatów, którzy chcą studiować jeden kierunek:Oświadczenie o rezygnacji z innych kierunków studiów
  Oświadczenie dla kandydatów, którzy chcą studiować więcej niż jeden kierunek:Oświadczenie o wyborze podstawowego kierunku studów

 1. W przypadku gdy kandydat prawidłowo został immatrykulowany po uroczystej wydziałowej inauguracji roku akademickiego w dniu 2 października 2019r. może podpisać w Dziekanacie dokumenty związane z rozpoczęciem studiów (umowa o warunkach odpłatności, katalog opłat, ślubowanie, oświadczenie o przetwarzanych danych osobowych).

  Osoby, które do 15 października nie podpiszą w/w dokumentów zostaną skreślone z listy studentów.

 1. Opłaty za legitymację, indeks oraz czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) należy dokonać najpóźniej do 15 października 2019r. na podany w systemie USOSweb numer indywidualnego rachunku bankowego. Wszystkie dokumenty potwierdzające wniesienie powyższych opłat należy niezwłocznie dostarczyć do Dziekanatu.

  Studenci studiów niestacjonarnych, którzy chcą rozłożyć czesne na raty powinni złożyć do odpowiedniego Kierownika dydaktycznego wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną. Zaktualizowany wniosek o rozłożenie na raty dostępny będzie na stronie Wydziału od 1 października.

 1. Uprawnionym do otrzymania legitymacje jest student po immatrykulacji, który spełnił wszystkie warunki wydania legitymacji, tj. wniósł należyta opłatę oraz złożył w Dziekanacie wniosek o wydanie legitymacji wraz z dowodem wpłaty. Legitymacje są gotowe do odbioru dopiero po 5 dniach od daty prawidłowego złożenia wniosku i zaksięgowania na koncie Politechniki opłaty za legitymację, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu przez studenta dokumentów wymienionych w pkt 3.

  Indeksy będą wydawane w terminie późniejszym – prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia.

 1. Kandydaci wpisani na listę studentów w dniach od 23 do 26 września będą mieli możliwość zapisania się do wybranej grupy zajęciowej w systemie USOSweb. Osoby, które w powyższym terminie nie dokonają poprawnego zapisu zostaną przydzielone do grup automatycznie.

  Instrukcja wyboru grupy zajęciowej znajduje się tutaj.

 1. Wszystkie osoby, które rozpoczną studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego, która odbędzie się 2 października 2019r. o godzinie 9.00 w auli A0 na ul. Dąbrowskiego.
  Po uroczystości odbędzie się obowiązkowe szkolenie wstępne z zakresu BHP, które będzie kończyło się zaliczeniem i wpisem do indeksu. Dla osób podejmujących studia niestacjonarne szkolenie odbędzie się w dniu 5 października 2019r. Szkolenie jest obowiązkowe – studenci, którzy go nie zaliczą nie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

 2. Studenci pierwszego semestru, którzy zgodnie z harmonogramem studiów dostępnym na stronie https://wimii.pcz.pl/pl/content/programy-studiow-i-harmonogramy-studiow mają zajęcia z Wychowania fizycznego powinni zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (http://www.pcz.pl/swfis/regulamin-zajec).
  Zajęcia z Wychowania fizycznego nie są umieszczone na planie zajęć dostępnym na stronie WIMiI.( https://wimii.pcz.pl/plan-zajec)

 1. Studenci pierwszego semestru mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu bibliotecznym. Terminy szkoleń będą udostępnione na początku października.

 2. W związku ze zmianami organizacyjnymi w dziekanacie WIMiI od 1 października 2019r. przyjęcia osób wpisanych na listę studentów oraz studentów będzie odbywać się według poniższego harmonogramu:

  Poniedziałek 10.30 – 14.30
  Wtorek 12.00 – 16.00
  Środa nieczynne
  Czwartek 10.30 – 14.30
  Piątek 10.30 – 14.30
  Sobota 10.00 – 15.00 (tylko w czasie zjazdów na studiach niestacjonarnych)

  Dyscyplina inżynieria mechaniczna – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

  Kierunki: Energetyka, Inżynieria biomedyczna, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika– pokój 141

  Dyscyplina informatyka techniczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

  Kierunek Informatyka pierwszego stopnia
        - studia stacjonarne (rok I i II) – pokój 138a
         - studia stacjonarne (rok III i IV) – pokój 137
         - niestacjonarne (rok I i II) – pokój 137
         - niestacjonarne (rok III i IV) – pokój 138a

  Kierunek Informatyka drugiego stopnia
       - studia stacjonarne i niestacjonarne – pokój 137

  Kierunek Matematyka
        - studia stacjonarne – pokój 137

  Kierunek Matematyka stosowana i technologie informatyczne
       - studia stacjonarne - pokój 138a