Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się

 

Działania wstępne
Potwierdzenie efektów uczenia się odbywa się na pisemny wniosek kandydata. 

 

Wymagane dokumenty
Wraz z wnioskiem kandydat składa następujące dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości lub kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub kserokopia innego dokumentu uznanego w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu do dyplomu – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • Potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego.


               Do dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe zalicza się m.in.:

   • zakres obowiązków służbowych, opinię z zakładu pracy;
   • potwierdzenie odbycia stażu lub prowadzenia działalności gospodarczej;certyfikaty, dyplomy lub inne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach, w których nakład pracy poniesiony przez kandydata jest zbliżony do nakładu pracy niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się z przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca;
   • dokumenty wskazujące na zdobycie efektów uczenia się w następstwie zdobytych doświadczeń zawodowych, doświadczeń podczas wolontariatu i aktywności w organizacjach społecznych, które są zbieżne z efektami uczenia się wskazanymi w programie studiów dla przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca;
   • potwierdzenie udziału w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych, jeśli udział w tych pracach zapewnia uzyskanie efektów uczenia się zbieżnych z efektami uczenia się wskazanymi w programie studiów dla przedmiotu, o zaliczenie którego ubiega się wnioskodawca.

 

Dokumenty, o których mowa należy złożyć w formie kserokopii. Oryginały dokumentów należy przedłożyć pracownikowi dziekanatu Politechniki Częstochowskiej w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Miejsce i terminy składania dokumentów
Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy dostarczyć w terminie nie późniejszym, niż:

 1. do 31 maja – w przypadku chęci rozpoczęcia studiów od semestru zimowego następnego roku akademickiego
 2. do 15 listopada – w przypadku chęci rozpoczęcia studiów od semestru letniego danego roku akademickiego.

 

Odpłatność za procedurę potwierdzenia efektów uczenia się
Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie, a opłata wnoszona jest przed przystąpieniem do procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

 

Koszty przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się ustalane są indywidualnie dla każdej z osób przystępujących do postepowania służącego potwierdzeniu efektów uczenia się

Z osobami przystępującymi do potwierdzenia efektów uczenia się Politechnika zawiera umowę.

Dowód uiszczenia opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem w dziekanacie Wydziau.

Czynności związane z potwierdzaniem efektów uczenia się po przekazaniu  dokumentacji
Kierownik dydaktyczny, w terminie nie późniejszym niż siedem dni od dnia złożenia wniosku, wnioskuje do rektora o powołanie komisji weryfikującej efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów (zwaną Komisją), przedstawiając propozycję składu.

 

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, w tym także w zakresie braku uiszczenia opłaty, Komisja wzywa Wnioskodawcę w formie pisemnej do uzupełnienia niezbędnych dokumentów do wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zadaniem Komisji jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi ze stosownym wnioskiem.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza się zbieżność uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się określonymi w programie studiów w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych modułów, form zajęć i praktyk wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.

Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół .

Przewodniczący Komisji podpisuje zaświadczenie o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów na Politechnice Częstochowskiej lub decyzję w sprawie odmowy potwierdzenia efektów uczenia się.

 
Podstawa prawna: Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 347/2018/2019 z dnia 17 lipca 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów w Politechnice Częstochowskiej