Często zadawane pytania

 1. Co może zrobić student, który nie zaliczył przedmiotu rygorowego/nierygorowego/egzaminu?
 2. Co to jest ECTS?
 3. Czy istnieje możliwość składania podań przez internet?
 4. Czy możliwe jest uzyskanie odpisu indeksu w formie listy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami?
 5. Czy można uzyskać częściowe lub całkowite finansowanie kosztów dojazdów studentów autobusami lub pociągami?
 6. Czy na uczelni istnieje możliwość dofinansowania obiadów dla studentów?
 7. Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?
 8. Czy po obronie praca dyplomowa może zostać wykorzystana do celów komercyjnych?
 9. Czy w przypadku nie dostarczenia do dziekanatu numeru konta lub nie odebrania stypendium w kasie w wyznaczonym terminie pieniądze przepadają, czy można odebrać je w późniejszym terminie?
 10. Dlaczego na pierwszym semestrze nie można dostać stypendium socjalnego?
 11. Dlaczego stypendia wypłacane są z 3 miesięcznym opóźnieniem?
 12. Do kiedy trzeba zgłosić temat pracy magisterskiej/inżynierskiej?
 13. Gdzie mogę znaleźć wykaz proponowanych i wolnych tematów prac?
 14. Gdzie można znaleźć aktualną informację o terminach konsultacji poszczególnych wykładowców?
 15. Gdzie na Wydziale można uzyskać dostęp do Internetu i w jaki sposób?
 16. Ile mogę mieć braków, aby zostać dopuszczonym do sesji egzaminacyjnej?
 17. Jakie rodzaje stypendiów mogę otrzymać i jakie warunki muszę spełnić?
 18. Na jakiej zasadzie działa kredyt studencki, jakie warunki trzeba spełnić?
 19. Przy wypełnianiu suplementu nacisnąłem/nacisnęłam "zapisz" i nie mogę dokonać żadnych zmian. Co robić?
 20. W jaki sposób ubiegać się o urlop dziekański, jak długo może trwać taki urlop?
 21. W jakiej formie i po jakim czasie powinienem otrzymać odpowiedź na złożone przeze mnie podanie?
 22. Zgubiłem/zgubiłam indeks/legitymację. Co robić?

Co może zrobić student, który nie zaliczył przedmiotu rygorowego/nierygorowego/egzaminu?

Zgodnie z § 16 p.1 „okresem zaliczeniowym jest semestr studiów”. Student, który nie zaliczył przedmiotu zobowiązany jest do złożenia podania o wpis warunkowy zgodnie z § 16 p.3 regulaminu Studiów.

Co to jest ECTS?

ECTS- Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) jest to system przenoszenia zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów utworzony przez Unię Europejską, mający również zastosowanie między uczelniami krajowymi. Punkt ECTS definiowany jest jako jednostka miary całkowitego, przeciętnego nakładu pracy studenta niezbędnego do osiągnięcia założonych efektów kształcenia, które określają co student powinien wiedzieć i jakie mieć umiejętności po zaliczeniu przedmiotu.

Czy istnieje możliwość składania podań przez internet?

Obecnie nie jest możliwe składania podania przez Internet ponieważ student składa podanie kierowane do Dziekana wraz z indeksem

Czy możliwe jest uzyskanie odpisu indeksu w formie listy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami?

Odpis indeksu otrzymuje student po obronie pracy dyplomowej w formie suplementu.

Czy można uzyskać częściowe lub całkowite finansowanie kosztów dojazdów studentów autobusami lub pociągami?

Student posiada legitymację studencką, która uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego.

Czy na uczelni istnieje możliwość dofinansowania obiadów dla studentów?

Nie ma możliwości dofinansowania obiadów dla studentów na uczelni. Student ma możliwość otrzymać tylko stypendium na wyżywienie na podstawie złożonego wniosku o stypendium socjalne zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej dla Studentów.

Czy obecność na wykładach jest obowiązkowa?

Obecność studentów na wykładach jest nieobowiązkowa. Wykładowca jest zobowiązany na pierwszych zajęciach przedstawić warunki zaliczenia przedmiotu.

Czy po obronie praca dyplomowa może zostać wykorzystana do celów komercyjnych?

Zgodnie z ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 r. art. 239. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego (pełny tekst ustawy).

Czy w przypadku nie dostarczenia do dziekanatu numeru konta lub nie odebrania stypendium w kasie w wyznaczonym terminie pieniądze przepadają, czy można odebrać je w późniejszym terminie?

Stypendium nie przepada. W kolejnym miesiącu przygotowane są wznowienia nie pobranych świadczeń.

Dlaczego na pierwszym semestrze nie można dostać stypendium socjalnego?

Zgodnie z § 5 p.1 Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów studenci na 1 semestrze otrzymują stypendium socjalne po złożeniu odpowiedniego wniosku do Dziekanatu.

Dlaczego stypendia wypłacane są z 3 miesięcznym opóźnieniem?

Zgodnie z § 2 p. 11 Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów stypendium za miesiąc październik może być wypłacone w listopadzie , a stypendium za miesiąc marzec może być wypłacone w miesiącu kwietniu.

Do kiedy trzeba zgłosić temat pracy magisterskiej/inżynierskiej?

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony w porozumieniu z Instytutem nie później niż dwa semestry przed planowanym terminem zakończenia studiów (zgodnie z § 27 pkt 1 Regulaminu Studiów).

Gdzie mogę znaleźć wykaz proponowanych i wolnych tematów prac?

Wykaz proponowanych tematów prac dyplomowych i ich promotorów przedstawia Instytut prowadzący daną specjalność na tablicy ogłoszeń tych Jednostek bądź bezpośrednio u promotorów.

Gdzie można znaleźć aktualną informację o terminach konsultacji poszczególnych wykładowców?

W Instytutach na tablicach ogłoszeń winny być zamieszczone informacje o terminach konsultacji poszczególnych wykładowców.

Gdzie na Wydziale można uzyskać dostęp do Internetu i w jaki sposób?

Na Wydziale działa system bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niego korzystać wszyscy studenci Politechniki Częstochowskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę www.eduroam.pcz.pl.

Ile mogę mieć braków, aby zostać dopuszczonym do sesji egzaminacyjnej?

Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów (zgodnie z § 16 pkt 1 Regulaminem Studiów) Student nie jest zobowiązany do składania podania o dopuszczenie do sesji. Natomiast student może uzyskać wpis na kolejny semestr w przypadku braku zaliczeń lub niezdania egzaminu z nie więcej niż dwóch przedmiotów albo w przypadku długu kredytowego nie większego niż 30 % punktów przypisanych semestrowi (zgodnie z § 27 pkt 3 Regulaminu Studiów).

Jakie rodzaje stypendiów mogę otrzymać i jakie warunki muszę spełnić?

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz kryteriów ich przyznawania można znaleść w zakładce Dla studenta.

Na jakiej zasadzie działa kredyt studencki, jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki przydzielania oraz potrzebne dokumenty określające sytuację finansową rodziny studenta ubiegającego się o udzielenie kredytu studenckiego określają same banki. Ze strony Uczelni student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające studiowanie na kolejnym semestrze studiów do 30.10 oraz. 30.03. danego roku, które ma w obowiązku złożyć w banku gdzie pobiera kredyt studencki. Kredyt studencki student pobiera od momentu przyznania do końca studiów. Spłata kredytu następuje w okresie 2 razy dłuższym niż jego pobieranie. Preferencyjność kredytu i oprocentowanie (informacja w bankach). Jeżeli student zostanie skierowany na powtarzanie semestru kredyt w tym okresie czasu ulega zawieszeniu, jeżeli zostanie skreślony z listy studentów następuje automatyczna spłata kredytu bez warunków preferencyjnych. Wszystkie informacje dotyczące kredytu w szczegółach określa umowa zawarta między bankiem a studentem.

Przy wypełnianiu suplementu nacisnąłem/nacisnęłam "zapisz" i nie mogę dokonać żadnych zmian. Co robić?

W przypadku zatwierdzenia danych w suplemencie należy zgłosić problem do Dziekanatu, gdzie zostanie odblokowane indywidualne konto studenta w Systemie UsosWeb.

W jaki sposób ubiegać się o urlop dziekański, jak długo może trwać taki urlop?

Student może ubiegać się o urlop dziekański zgodnie z § 25 Regulaminu Studiów rozdział 5 „Urlopy”.

W jakiej formie i po jakim czasie powinienem otrzymać odpowiedź na złożone przeze mnie podanie?

Studenta na złożone podanie winien otrzymać odpowiedź w okresie dwóch tygodni. Natomiast w jakiej formie otrzyma student odpowiedź zależy w jakiej sprawie było złożone podanie.

Zgubiłem/zgubiłam indeks/legitymację. Co robić?

W przypadku zagubienia indeksu lub legitymacji należy złożyć do Dziekanatu:
 • podanie do Prodziekana ds. Nauczania o wydanie duplikatu indeksu/legitymacji z uzasadnieniem z jakiej przyczyny dokument został utracony,
 • wypełnienie i złożenie w Dziekanacie oświadczenia o zagubieniu/kradzieży indeksu lub legitymacji,
 • dowód wpłaty za zagubiony indeks lub legitymację
 • jedno zdjęcie