Opłaty za studia

REKRUTACJA

Opłata rekrutacyjna: 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na podane w systemie IRK indywidualne konto kandydata. Opłata może być dokonana elektronicznie lub tradycyjnie przelewem pocztowym lub bankowym (sam blankiet przelewu należy wydrukować z systemu IRK). Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej przy każdorazowym zapisywaniu się na wybrany kierunek studiów. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest koniecznym warunkiem potwierdzenia zapisu na dany kierunek studiów i przystąpienia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego na wybrany kierunek studiów.

Przekazanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej informacji o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej odbywa się za pośrednictwem systemu IRK lub bezpośrednio przez kandydata (lub upoważnione osoby) podczas składania kompletu wymaganych dokumentów (potwierdzeniem dokonania płatności może być wydruk przelewu elektronicznego bądź tradycyjny blankiet przelewu z potwierdzoną wpłatą 85 zł).

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

OPŁATY ZWIĄZANE Z TOKIEM STUDIÓW (dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Wysokość opłat za usługi edukacyjne reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018r. poz. 1861, z późn. zm. oraz odpowiednie Zarządzenia Rektora.

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 opłaty wynoszą:

 1. za wydanie indeksu – 4 zł;

 2. za wydanie duplikatu indeksu – 6 zł;

 3. za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22zł;

 4. za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej – 33 zł;

 5. za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20zł;

 6. za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20zł;

 7. Za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) – 20 zł;

 8. za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) – 20 zł;

 9. za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcmym, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) – 20 zł;

 10. za uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 216/2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydawane przez uczelnię dokumenty

Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w wnoszone są przez studenta na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie USOSweb przed rozpoczęciem usługi edukacyjnej. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni.

W terminie 7 dniu od daty uiszczenia opłaty należy dostarczyć do odpowiedniego Dziekanatu potwierdzenie wpłaty.

UWAGA !!!

Należności za indeks i legitymacje będą generowane w systemie USOS dopiero po podpisaniu odpowiedniej umowy i oświadczenia o zapoznaniu się z katalogiem opłat.

Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów, a opłaty określone w umowie uczelnia może pobierać nie wcześniej niż po jej zawarciu.

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 224/2019 z dnia 19.07.2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

UWAGA !!!

Potwierdzenie opłaty za legitymacje należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie legitymacji studenckiej. Wzór wniosku zamieszczono tutaj.

 

OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych określają Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej:

 • 2016/2017
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016 z dnia 10.11.2016 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • 2017/2018
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 56/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
 • 2018/2019
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 132/2018 z dnia 27.06.2018 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.05.2018 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych, związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 122/2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych, za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów niestacjonarnych II stopnia
 • 2019/2020
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 211/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020
  • Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 215/2019 z dnia 26.06.2019 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich świadczone dla cudzoziemców studiujących w Politechnice Częstochowskiej 
  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 350/2018/2019 z dnia 17.07.2019 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 1. studenci pierwszego semestru studiów, osoby przeniesione bądź wznawiające studia:
  • za semestr pierwszy zimowy do dnia 15 października (w przypadku studentów przyjętych na zasadzie rekrutacji w terminie do 30 września),
  • za semestr zimowy w terminie dwa tygodnie od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu na studia – rekrutacja w późniejszym terminie, przeniesienie bądź wznowienie studiów,
  • za semestr pierwszy letni do dnia 15 marca (w przypadku studentów przyjętych na zasadzie rekrutacji w terminie do 28 lutego),
  • za semestr letni w terminie dwa tygodnie od dnia doręczenia decyzji o przyjęciu na studia – rekrutacja w późniejszym terminie, przeniesienie bądź wznowienie studiów,
 2. studenci semestrów od drugiego do ósmego:
  • za kolejny semestr zimowy do dnia 30 września,
  • za kolejny semestr letni do dnia 28 lutego.

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone są przez studenta na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w systemie USOSweb przed rozpoczęciem usługi edukacyjnej. Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na rachunek Uczelni.

Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności, jednak nie dłużej niż do 30 dni lub rozłożyć płatność na raty. Termin składania podań z załącznikami jest analogiczny jak w przypadku terminu wnoszenia opłat za czesne.

Opóźnienie we wniesieniu opłaty skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Student jest zobowiązany do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty.

Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru bankowego. 

W przypadku wznawiania studiów przez studenta kryterium ubiegania się o ponowne wpisanie na listę studentów jest spełnienie przez studenta warunków określonych w Regulaminie studiów oraz wcześniejsze uregulowanie na rzecz Uczelni wszystkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami windykacji.

Jeśli opłata za kształcenie nie została uregulowana pomimo pisemnego wezwania do jej uiszczenia Dziekan może skreślić studenta z listy po upływie 14 dni od dnia doręczenia studentowi wezwania do uiszczenia opłaty. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uczelnia po upływie terminów płatności określonych Umową lub wskazanych w decyzji Dziekana lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu niniejszej umowy może podjąć środki prawne w celu wyegzekwowania nieopłaconych należności z Umowy (koszty związane z windykacją należności ponosi student).

Zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne reguluje Polecenie nr 77/2018 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.07.2018 roku.

Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne, Politechnika Częstochowska wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarła umowę o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Faktura dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej, tj. na podmiot, z którym uczelnia zawarła umowę, dotyczącą warunków odpłatności za kształcenie na studiach/studiach podyplomowych. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, która refunduje studentowi/słuchaczowi ponoszone przez niego koszty nauki.