Sekcja ds. Promocji

dr inż. Michał Sobociński - Kierownik sekcji
dr inż. Jolanta Pozorska
dr inż. Izabela Zamorska
dr inż. Urszula Siedlecka
dr inż. Grzegorz Michalski
dr inż. Maciej Marek
dr inż. Tomasz Geisler

e-mail:sekcjapromocji@wimii.pcz.pl

Sekcja ds. Promocji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki została utworzona w 2010 r., konsolidując działania prowadzone przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Głównym celem Sekcji ds. Promocji jest kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, prowadzenie działań mających powodować stały wzrost jego atrakcyjności oraz konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Zadanie to ma być osiągnięte, zarówno poprzez kształtowanie wizerunku wewnętrznego, jak i zewnętrznego wydziału. Sekcja ds. Promocji ma za zadanie kształtowanie pozytywnej opinii o Wydziale, dającego solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do podjęcia przez absolwentów pierwszej w ich życiu pracy, promującej kreatywnych i ambitnych specjalistów w swoich dziedzinach.

Sekcja ds. Promocji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki realizuje także zadania z zakresu rekrutacji, które przejawiają się miedzy innymi poprzez: opracowywanie i dystrybucję materiałów informacyjnych dla kandydatów na studia, opracowanie pod kątem merytorycznym, graficznym i językowym materiałów promocyjnych oraz dystrybucję gadżetów reklamowych.

Ważnym aspektem działania Sekcja ds. Promocji jest współpraca z środkami masowego przekazu. Działania dotykające tej problematyki realizowane są m.in. poprzez: przekazywanie informacji natury promocyjnej i reklamowej do mediów.

Sekcja ds. Promocji prowadzi również działania mające na celu propagowanie nauk technicznych wśród młodzieży uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych. Realizowane jest to głównie poprzez: organizowanie w szkołach pokazów i warsztatów przedstawiających praktyczne zastosowanie nauk technicznych np. w robotyce, motoryzacji, informatyce, organizacji imprez plenerowych np. „Festiwal Nauki P.Cz.”czy „Industriada”, zapraszaniu młodzieży do laboratoriów wydziałowych.